Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Wannear krij ik in melding?

Krijst in melding:

Dat kinne ek meardere minsken wêze. CoronaMelder telt alle koarte kontaktmominten mei besmette minsken op ien dei byinoar op. Is dat mei-inoar mear as 15 minuten binnen 1,5 meter? Dan krijst in melding.

Is der immen by dy delfytst? Dan krijst gjin melding: jim wienen te koart tichtby inoar om besmet te reitsjen. Stie der in muorre tusken jim yn? Dan krijst oer it generaal ek gjin melding.

CoronaMelder wit net wa’t de minsken binne dy’tst trefst, en ek net wêr’t dat is. Do wiest bygelyks:

15 minuten binnen 1,5 meter fan in besmet persoan en dan krijst letter in melding.

Lês ek: