Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Hoe sit it mei myn privacy?

Gebrûk fan de app is feilich. Dêr soargje wy foar:

Hoe giet de app om mei persoansgegevens?

De app wikselet willekeurige koades út mei oare telefoans. Yn dy koades stean gjin persoansgegevens of lokaasjegegevens fan dy. De app wit dus net wa’tst bist en ek net wêr’tst bist.

Ek ast it koroanafirus krijst en dat fia de app meldst, is dat net oan dyn namme of kontaktgegevens te keppeljen. Boppedat brûkst de app folslein frijwillich.

Dat jildt ek foar de koroana-apps út oare EU-lannen dêr’t CoronaMelder koades mei útwikselet. CoronaMelder wurket allinne gear mei koroana-apps dy’t hielendal foldogge oan deselde privacy-easken. Krekt as binnen Nederlân witte CoronaMelder en de oare koroana-apps bygelyks net wa’tst bist of wêr’tst bist.

Download deze video
Uitgeschreven tekst van de video

CoronaMelder - Jouw Privacy

De CoronaMelder-app stuurt je een melding als je in de buurt bent geweest van iemand die corona blijkt te hebben. Maar weet de app dan altijd waar je bent? Nee. CoronaMelder weet niet waar je bent. Ook niet wie je bent.

Zo zit het: is jouw telefoon dicht bij een andere telefoon met CoronaMelder? Dan wisselen de telefoons via bluetooth een willekeurige code uit. CoronaMelder onthoudt wel de uitgewisselde code… maar niet van welke telefoon die kwam… of waar je was. De app weet dus alleen of je dicht bij een andere telefoon met CoronaMelder bent geweest. En op welke dag dat was.

Krijg je een melding?

Dan weet je dus niet van wie die is. En ben je zelf besmet met corona? Dan is het jouw keuze of je jouw besmetting samen met de GGD wilt melden in de app. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Alleen samen krijgen we corona onder controle

Meer weten? Kijk op coronamelder.nl of bel 0800-1280

Lês ek: